XXIV. Petzvalov mapový okruh-výsledky

By admin

07.01.2019

Petzvalov mapový okruh je najprestížnejšou udalosťou fotoklubov na Slovensku. Petzvalov mapový okruh fotoklubov je uzavretá súťaž fotoklubov, ktorej cieľom je vytvoriť podmienky pre vzájomné hodnotenie tvorby fotografov v uzavretom okruhu fotoklubov. Taktiež je najdlhšie fungujúcou súťažou fotoklubov na Slovensku, prvý ročník sa uskotočnil v roku 1995 vo Zvolene s prvými desiatimi členmi. Stať sa členom tejto uzavretej spoločnosti je pre fotokluby cťou. Súťaž prebieha nasledovne. Každý z fotoklubov posiela do súťaže 15 fotografií, s ktorými chce súťažiť. Fotografie nie sú tematicky obmedzené. Počas uzavretého obdobia sa série fotografií vymieňajú medzi zúčastnenými fotoklubmi podľa dohodnutého poradia. Závrečnú sumarizáciu hodnotení zabezpečuje fotoklub, ktorý organizuje podujatie. Každoročne výstavu a vyhodnotenie zabezpečuje iný z okruhu fotoklubov. V roku 2018 náš HELIOS fotoklub skončil na 1. mieste s nasledovnými fotografiami:

A Petzval körverseny a szlovákiai fotóklubok legtekintélyesebb versenye. Ez egy zárt fotóverseny az egyes szlovákiai fotóklubok között, amelynek célja a fotóklubok alkotásainak kölcsönös  értékelése. Ez a leghosszabb fotóverseny a fotóklubok között, ugyanis először a Zólyom fotóklubja szervezésében indult 1995-ben 10 fotóklub részvételével. A részvétel ebben a fotóversenyben a fotókluboknak nagy tiszteletet jelent. A verseny a következőképpen működik. Minden egyes fotóklub 15 fotográfiát küld be a versenybe, amelyek a fotóklub tagjainak alkotásai és amelyekkel szeretne versenyezni. A fotográfiák nincsenek tematikusan szabályozva. A verseny alatt a fotográfiák sorozata cserélődnek egyes fotóklubok között, amelyek értékelik egyes fotókat és így küldik tovább a következő fotóklubnak, amelyik részt vesz a versenyben. A véglesek szummarizációt az a fotóklub végzi, amelyik a Petzval versenyt szervezi. Minden évben más fotóklubra kerül a sor. Továbbá ez a fotóklub szervezi a kiállítást és a kiértékelést is. 2018-ben a HELIOS fotóklubunk az 1. helyen végzett az alábbi fotókkal:

František Holop BEZ ŽIVOTA

 

František Holop ROZLET

 

František Holop WORKSHOP

 

József Turányi FÚZAČ

 

László Szántó STREDOVEK

 

Mgr. Angelika Kopják SLOBODA

 

Pavol Sedliak POHĹAD AKO HNEDÁ POLNOC

 

Peter Prezmeczky, AZSF PERLOVÝ VODOPÁD

 

Tibor Krűger FOTOGRAFKY

 

Tibor Krűger MOST

 

Tibor Varga EXTÁZA

 

Tibor Varga KORENE

 

Tibor Varga UHLIAR

 

Viktor Krűger OPUSTENÝ

 

Viktória Bilka TANCUJ, TANCUJ, SVETLO HRAJ !

 

 

Jozef Maximilián Petzval (6.1.1807–17.9.1891)

Základné vzdelanie získal v Kežmarku. Gymnázium navštevoval v Podolínci a v Levoči. Stredoškolské vzdelanie ukončil na lýceu v Košiciach. V roku 1826 začal študovať na Univerzite v Pešti. Absolvoval Institutum geometricum a v roku 1828 sa zapísal na tamojšiu filozofickú fakultu, kde v roku 1831 bol vymenovaný za adjunkta na katedre fyziky.V roku 1832 obhájil na filozofickej fakulte doktorát filozofie a stal sa suplentom matematiky, mechaniky a praktickej geometrie na peštianskej univerzite. V roku 1837 bol menovaný za riadneho profesora vyššej matematiky. Od roku 1837, keď bol pozvaný na Viedenskú univerzitu, tu prednášal 40 rokov matematiku. Vynikal v riešení algebraických a diferenciálnych rovníc. Taktiež bol mimoriadne zručný brusič skla a jemnomechanik. Venoval sa akustike, a to kmitaniu strún, diferenciálnym rovniciam kmitania strún, matematickej teórii hudobných nástrojov, ďalej balistike, analytickej mechanike a vypracoval projekty plavebného kanálu okolo Pešti. Osobitnú pozornosť venoval optike, kde sú najvýznamnejšie jeho výpočty fotografických objektívov. V roku 1840 dokončil návrhy dvoch objektívov – portrétového a krajinkárskeho. Petzvalov vynález objektívov má mimoriadny svetový význam. Jozef Petzval je zakladateľom modernej fotografie. Ďalej navrhol konštrukcie osvetľovacích a premietacích prístrojov, ďalekohľad a zrkadlovú Petzvalovu lampu, kde je maximálne možné využitie svetelnej energie. Petzvalovým prínosom bol predovšetkým matematický výpočet korekcie optických sústav. Jeho najvýznamnejšie práce boli: Integrácia lineárnych diferenciálnych rovníc s konštantným alebo premenlivým koeficientom (1847), časti rukopisov Teória systémov tónových osnov, Teória oporných čiar a Petzvalove sedemmiestne logaritmy sa našli 10 rokov po jeho smrti. Jozef Petzval dostal množstvo pôct a vyznamenaní. Od roku 1846 bol dopisujúcim členom a od r. 1849 riadnym členom viedenskej akadémie vied. Bol vyznamenaný i radom Františka Jozefa. Jednota českých matematikov ho roku 1881 zvolila za čestného člena. Zomrel 84 ročný 19. septembra 1891 vo Viedni.

Fotografie z vyhodnotenia XXIV. ročníka Petzvalového mapového okruhu v Bánovce nad Bebravou (19.10.2018)- Fotók a Petzval fotó-körverseny kiértékeléséről Bánról (2018.10.19): 

 

foto: Pavol Sedliak

 

About admin