Dokumenty

S T A N O V Y

občianskeho združenia s názvom
Občianske združenie – Fotoklub Helios Komárno

 

Článok I.

Základné ustanovenia

1)  Občianske združenie – Fotoklub Helios Komárno je občianskym združením, ktoré vzniklo podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, založené na základe 45 ročnej histórie komárňanského fotoklubu s pôvodným založením 5. februára 1959.

2)  Názov združenia je  Občianske združenie – Fotoklub Helios Komárno

3)  Sídlo združenia: 945 01 Komárno, Malodunajské nábrežie č. 4.

4)  Pečiatka združenia:                    Občianske združenie

                                                      Fotoklub Helios Komárno

                                                              945 01 Komárno

5)  Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

6) Rokovacím jazykom združenia je slovenský a maďarský jazyk.

 

Článok II.

Poslanie a ciele

1)  Občianske združenie – Fotoklub Helios Komárno (ďalej len „Združenie“) sa zakladá ako dobrovoľné zoskupenie fyzických osôb so spoločným záujmom.

      Cieľom Združenia je:

a)  popularizovať diela súčasných fotografov a umeleckej fotografie

b)  podporovať všestranný rozvoj všetkých foriem fotografickej tvorby

c)  hľadať nových talentov vo fotografickej sfére

d)  reprezentovať a brániť záujmy svojich členov, organizovať a prezentovať fotografickú výtvarnú tvorbu svojich členov; udržovať prirodzenú spätosť k domácim fotografom, výtvarníkom a k univerzálnemu slovenskému a maďarskému a  výtvarníctvu

e)  spolupracovať s mládežou v oblasti kultúry, vzdelávania a verejného života,  podporovať nadväzovanie a pestovanie Euro-regionálnych družobných vzťahov

f)  ročne, respektíve pri príležitosti významných výročí organizovať skupinové, respektíve individuálne výstavy prostredníctvom odborného kurátora, pri zostavení programu výstav prihliadať na žánrovú rôznorodosť, respektíve totožnosť

g)  spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami Komárna a jeho okolia pri príprave a realizácii podujatí, spolupracovať s každým, kto svojou prácou hmotne a iným spôsobom podporuje fotografické výtvarné umenie

2)  Združenie svojou činnosťou podporuje svojich členov a pôsobí na verejnosť tým, že:

a)  pomáha členom v odbornom raste a rozvíja tvorivé schopnosti

b) pripravuje, organizuje a realizuje výchovno-vzdelávacie, kultúrne a spoločenské akcie

c)  informuje verejnosť o činnosti Združenia, spolupracuje pritom s redakciami odborných časopisov, ako i s prevádzkovateľmi masovokomunikačných prostriedkov

d) organizuje ankety verejné diskusie o fotografickej tvorbe, redakčne pripravuje publikácie a vydáva ich

e) pravidelne informuje členov o svojej činnosti a o aktuálnych otázkach v oblasti fotografickej tvorby

f) Združenie pripravuje a vyhlasuje súťaže, vypisuje súťažné poriadky a podmienky, plánuje, organizuje, realizuje a koordinuje fotografické súťaže, festivaly, výstavy, prehliadky a iné podujatia v spolupráci s ďalšími usporiadateľmi

g) prostredníctvom svojich zástupcov sa zúčastňuje pri výbere fotografií a diapozitívov na medzinárodné súťaže FIAP

h) podporuje jednotlivých členov pri samostatnej účasti na súťažiach v zahraničí, na výstavách, festivaloch a  prehliadkach

3)  Združenie rokuje, spolupracuje a uzatvára dohody i zmluvy o spolupráci s inštitúciami, organizáciami a ostatnými záujemcami, môže sa stať členom medzinárodných organizácií a spolupracovať s nimi podľa zásad o medzinárodnom styku

4)  V záujme uskutočnenia svojich cieľov Združenie uzatvára zmluvy o súčinnosti v zmysle § 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

Článok III.

Členovia Združenia

1)  Členmi Združenia sú:

a)      riadni členovia

b)      čestní členovia

c)      podporujúci členovia

2)  Riadnym členom Združenia sa môže stať ten, kto súhlasí s poslaním a cieľmi Združenia a chce sa podieľať na ich realizácii.

3)  Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo, rozhodnutím príslušného orgánu Združenia o jeho prijatí.

4)  Riadne členstvo zaniká smrťou člena, vzdaním sa členstva alebo zrušením členstva rozhodnutím príslušného orgánu Združenia.

5)  Riadny člen Združenia je oprávnený a povinný podieľať sa na realizácii poslania a cieľov Združenia, má právo voliť orgány Združenia a byť do nich volený, môže podávať návrhy a podnety na zlepšenie činnosti Združenia, je povinný dodržiavať Stanovy Združenia a platiť členský príspevok vo výške stanovenej príslušným orgánom Združenia, ktorého výšku navrhne predsedníctvo a schváli nadpolovičná väčšina členov na členskej schôdze .

6)  Čestným členom Združenia sa môže stať osoba, ktorá sa významne zaslúžila o realizáciu poslania a cieľov Združenia, na základe rozhodnutia príslušného orgánu Združenia.

7)   Čestný člen Združenia je oprávnený zapojiť sa do realizácie cieľov a poslania Združenia a zúčastniť sa na zasadnutiach jej orgánov s hlasom poradným.

8) Podporujúcim členom môže byť domáca i zahraničná fyzická osoba, respektíve domáci a zahraničný kolektív podporujúci činnosť Spolku, čo písomne deklaruje jeho vedeniu.

9)Členovia Združenia môžu dobrovoľne vstupovať aj do iných občianskych združení, ktoré majú obdobné ciele a v spolupráci s nimi napomáhať v realizácii poslania a cieľov Združenia.

 

Článok IV.

     Orgány Združenia

1)  Vo vnútornej organizácii a činnosti Združenia sa uplatňujú zásady demokracie.

2)  Orgány Združenia sú volené z riadnych členov Združenia v rovných a priamych voľbách verejným hlasovaním, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, na obdobie štyroch rokov. Opätovná voľba za člena orgánu Združenia je možná.

3)  Členstvo v orgáne Združenia zaniká skončením volebného obdobia orgánu, vzdaním sa funkcie, ako aj zánikom členstva v Združení.

4) Členstvo v orgáne Združenia je dobrovoľná neplatená funkcia. Členovia Združenia a jej orgánov majú nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré im vznikli pri plnení uložených úloh.

5)  Orgánmi Združenia sú:

–   členská schôdza,

–   predsedníctvo,

–   revízna komisia.

6) Členská schôdza:

–   schvaľuje zmenu Stanov Združenia

–  schvaľuje plán hlavných úloh pre nasledujúce obdobie a vyhodnocuje jeho plnenie

–   volí a odvoláva členov predsedníctva a revíznej komisie, kontroluje a vyhodnocuje ich činnosť

–    schvaľuje rozpočet Združenia a vyhodnocuje jeho plnenia

–   na základe návrhu predsedníctva rozhoduje o prijatí riadneho člena a o zrušení členstva v Združení

–    určuje výšku členského príspevku

–   na základe návrhu predsedníctva rozhoduje o udelení čestného členstva

–    rozhoduje o zrušení Združenia.

7) Členská schôdza zasadá najmenej jedenkrát ročne. Zasadnutie zvoláva na základe rozhodnutia predsedníctva predseda Združenia. Členská schôdza je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Združenia. Ak po uplynutí jednej hodiny po určenom termíne konania na zasadnutí nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, zasadnutie sa stane uznášaniaschopným nezávisle od počtu prítomných, ak sa nerozhodne inak. Rozhodnutie členskej schôdze je prijaté, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov Združenia.

8)  Predsedníctvo Združenia je iniciatívnym a výkonným orgánom Združenia. Predsedníctvo má 4 členov, ktorých volí a odvoláva členská schôdza. V prípade ukončenia mandátu viac ako polovici členov predsedníctva počas volebného obdobia, predsedníctvo si kooptuje potrebný počet členov na obdobie do konania členskej schôdze, ktorá vykoná voľbu nových členov.

9)   Predsedníctvo Združenia:

–    zabezpečuje realizáciu poslania a cieľov Združenia a plnenie uznesení i členskej schôdze

–     hospodári s majetkom Združenia

–     schvaľuje ročný plán práce predsedníctva a zabezpečuje jeho plnenie

–     volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu Združenia, hospodára a tajomníka, určuje deľbu práce medzi nimi a rozhoduje o ich odvolaní

–     predkladá členskej schôdzi návrh na prijatie riadneho člena a o zrušení členstva v Združení

–     predkladá členskej schôdzi návrh na udelenie čestného členstva

–     pripravuje zasadnutia členskej schôdze

–    na základe rozhodnutia členskej schôdze o zrušení Združenia menuje likvidátora

–    plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo Stanov a cieľov Združenia alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ nie sú Stanovami Združenia alebo rozhodnutím členskej schôdze zverené iným orgánom Združenia.

10)   Predsedníctvo zasadá podľa plánu práce. Zasadnutia predsedníctva zvoláva a vedie  predseda Združenia. V prípade potreby, na podnet člena predsedníctva predseda zvolá  mimoriadne zasadnutie predsedníctva.

11)   Predseda zastupuje Združenie navonok, spoločne s ďalším predsedníctvom povereným členom predsedníctva podpisuje písomnosti v mene Združenia. Predseda vykonáva práva a povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom Združenia. Predsedu v jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje podpredseda Združenia.

12)   Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia. Revízna komisia má 3 členov, ktorých volí a odvoláva členská schôdza.

13)   Revízna komisia kontroluje dodržiavanie Stanov Združenia jeho orgánmi, hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom Združenia. O výsledkoch vykonaných kontrol a o svojej činnosti podáva správu členskej schôdzi a predsedníctvu Združenia.

 

Článok V.

Majetok a hospodárenie Združenia

1)      Majetok Združenia tvoria členské príspevky, dary a príspevky fyzických a právnických osôb alebo iných subjektov a výnosy z majetku Združenia.

2)      Finančné prostriedky sa ukladajú na účet v peňažnom ústave. Veci trvalej hodnoty sa evidujú v inventárnej knihe. Účelové príspevky a dary fyzických a právnických osôb alebo iných subjektov sa evidujú na osobitnom zozname. Inventarizácia majetku sa vykonáva raz ročne ku koncu kalendárneho roka a pri odovzdávaní funkcie hospodára.

3)      Majetok Združenia sa využíva na realizáciu poslania a cieľov Združenia a na zabezpečenie činnosti Združenia a jeho orgánov.

4)      Združenie na plnenie svojich cieľov môže vytvárať aj majetok z podnikateľskej činnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi. Jedná sa o doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu s poslaním Združenia.

 

Článok VI.

Zánik Združenia

1)      Združenie zanikne na základe rozhodnutia členskej schôdze Združenia. V nadväznosti na rozhodnutie členskej schôdze o zrušení Združenia menuje predsedníctvo likvidátora.

2)      Členská schôdza súčasne s rozhodnutím o zrušení Združenia rozhodne o majetko-právnom vysporiadaní a o použití majetku Združenia.

 

 Článok VII.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1)      Do zvolania prvého zasadnutia členskej schôdze právomoc predsedníctva primeraným spôsobom vykonáva prípravný výbor Združenia, najmä rozhoduje o prijatí riadnych členov Združenia. Predseda prípravného výboru na základe rozhodnutia prípravného výboru zvolá prvé zasadnutie členskej schôdze najneskôr do jedného roka odo dňa registrácie Združenia.

2)      Združenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.