MÉZES Péter, Mgr.

imezes_peter

1971-ben születtem Komáromban. A komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban érettségiztem 1990-ben, majd a pozsonyi Komenský Egyetem Ter-mészettudományi Karán szerez-tem biológia-matematika szakos tanári képesítést.  Kevés időm ma-rad a hobbimra, a fotózásra, me-lyet autodidaktaként kezdtem el 2003 körül. A Helios Fotóklubnak 2005 óta vagyok inkább passzív, mint aktív tagja. A klub tagjaként több alkalommal vettem részt kü-lönböző csoportos kiállításokon.

Narodil som sa v roku 1971 v Komárne. Študoval som na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, kde som v roku 1990 zmaturoval. Následne som  sa stal poslucháčom Prírodovedeckej fakulty na  Univerzite Komenského v Bratislave,   kde som získal pedagogickú kvalifikáciu ako učiteľ biológie a matematiky. Na moje hobby – fotografovanie , ktoré som si osvojil v roku 2003 ako samouk,   mi zostáva len  málo času. Od roku 2005 som viacmenej pasívnym ako aktívnym členom Fotoklubu Helios. Ako člen klubu som sa zúčastnil na viacerých spoločných výstavách klubu.  Po absolvovaní prvej skúšky na potápanie si zaobstaral fotoaparát a začal robiť svoje prvé snímky pod vodou.   V roku  2007  sa už začal  vážnejšie  zaoberať s fotografovaním pod vodou. Od roku 2010  je členom Fotoklubu Helios. Pravidelne sa zúčastňuje na členských výstavách klubu, na súťažiach Petzvalovho mapového okruhu, a na výstavách AMFO, kde získal aj niekoľko ocenení. Okrem spomenutých výstav a súťaží sa zúčastňuje  aj na fotografických súťažiach pre potápačov